ژ 1-6

معرفی رشته بینایی سنجی

بینایی سنجی جزو رشته های کارشناسی زیرگروه ۱ تجربیه یعنی طول دوره تحصیلش ۴ ساله. پذیرشش هم به صورت کشوریه و بومی گزینی نیست یعنی برای قبولی هیچ فرقی نمیکنه شما در او شهر زندگی کنید و فاصله خونتون با دانشگاه علوم پزشکی دو قدم باشه یا هزار کیلومتر دور تر زندگی کنید، چون بومی گزینی نیست.

هماهنگی بین عضلات

هماهنگی بین عضلات چشم ما چهارده عضله در چشم داریم. اگر بخواهیم راحت و کارآمد ببینیم، پیامهای ارسالی از چشم به مغز باید حاکی از این هماهنگی عضلات باشد اگر این هماهنگی دقیق نباشد، ممکن است شما گاه واضح و گاه تار ببیند و در بدترین شرایط ممکن است، شما دوتایی ببینید.

لیزیک

افرادی که حداقل۱۹سال کامل داشته باشند،حداقل شش ماه شماره چشم آنهاثابت مانده باشدودیدآنهاباعینک کامل باشد،بیماری جسمی یاچشمی که نتایج عمل رامحدودنمایدنداشته باشندوتصویربرداری ازقرنیه آنهامعیارهای لازم برای عمل جراحی داشته باشد. افرادی که قرنیه نازک دارندیا مبتلا به قوز قرنیه می باشند نیز کاندید جراحی لیزر نمی باشند.

ژ 1-10

آب سیاه چیست؟

عصب بینایی درآب سیاه معمولابه علت افزایش فشارداخل چشم آسیب می بیند.مقدارمعینی فشاربرایحفظ وشکل وکاربردمناسب موردنیازمی باشد.ولی وقتی فشارداخل چشم بالارفت،عصب بینایی روتحت فشارقرارمی دهد.دراثراین فشاربرخی ازرشته های عصبی ازبین می روندودرنتیجه کاهش بینایی اتفاق می افتد.

نحوه انتخاب عینک

تن های رنگ پوست به دودسته اصلی سرد وگرم طبقه بندی می شوند. یک چهره بارنگ پوست خنک دارای تن های آبی یاصورتی است،ویک چهره گرم دارای هلویی وکرمی می باشدیاکمی دارای تن زرد است.پوست زیتونی رنگ به دلیل اینکه ترکیبی ازرنگ ابی وزردوسبز است،دردسته تن های سردقرارمی گیرد.

تنبلی چشم و راه درمان

اهمیت آمبلیوپی به عنوان یک مشکل اجتماعی همراه باافزایش نیازبینایی درجامعه امروزی افزایش یافته است.هرچندآمبلیوپی یک عارضه شایع است، اما ارزیابی شیوع آن بطوردقیق درکل جمعیت مشکل می باشد. شیوع آمبلیوپی بسته به جمعیت موردمطالعه ومعیارهای تشخیصی مورداستفاده متفاوت است.

کلینیک بینایی سنجی و عینک آرین

معاینه چشم درتمامی گروه های سنی،تست های بینایی،معاینه تنبلی چشم،درمان تنبلی چشم،کم تراپی دردرمان تنبلی چشم،درمان انحراف چشم،ویژن تراپی،رفع خستگی چشم،لنز طبی ورنگی ،لنزهاردواسکلرال در قوزقرنیه وقرنیه های نامنظم ،کمک به افرادکم بینابااستفاده از وسایل کم بینایی محیطی مناسب وتخصصی راجهت رفع مشکلات مذکوربرای بیماران عزیزفراهم آورده است.